TYHY, kokous tai juhlat

Mo­ni­puo­li­sia palveluja luonnon äärellä

Kotkan Saaret Oy tarjoaa mo­ni­puo­li­sia virkistys-, kokous-, ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja. Voitte järjestää tyhy-päivän esi­mer­kik­si vuo­kraa­mal­la koko­nai­sen saaren omaan käyt­töön­ne, Ol­lin­ka­rit saari jopa 30 hen­ki­löl­le.


Tarjoamme ris­tei­ly­jä omalla ka­lus­tol­la kotkan lä­his­töl­lä. MS Jaana kuljettaa vaivatta lä­hi­saa­riin. Voit vuokrata MS Jaanan myös yk­si­löl­li­siä ta­pah­tu­mia varten, veneeseen mahtuu n. 60 henkilöä. Kalustoon kuuluu myös pienempiä veneitä. Jos tahdot vauhdin hurmaa, voit lähteä saa­ris­toon jopa 40 solmun no­peu­del­la. Jär­jes­täm­me ti­lauk­ses­ta erilaiset ruoka- ja juo­ma­tar­joi­lut ris­tei­lyl­len­ne.


Luon­to­mat­kai­lu on nosteessa, eikä suotta. Luonnon äärellä ihminen voi­maan­tuu ja rentoutuu, myös tut­ki­mus­ten mukaan. Autamme ta­pah­tu­ma­si sisällön suun­nit­te­le­mi­ses­sa ja kauttamme järjestyy myös erilaiset ta­pah­tu­ma­si­säl­lön tuot­ta­mi­set. Olivatpa tarpeesi suuret tai pienet, meiltä löytyy sopiva vaih­toeh­to. Ota yhteyttä, suun­ni­tel­laan juuri teidän tar­pei­siin­ne sopiva tapahtuma si­säl­töi­neen.


Hen­ki­lö­kun­nal­le elä­mys­mat­ka

Yrityksen muutos, TYHY tai stra­te­gia­päi­vä onnistuu hyvin Ol­lin­ka­rit saarella. Uuden omak­su­mi­nen ja uusien ideoiden syn­ty­mi­nen on nopeampaa lu­moa­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä. Luonnon keskellä luovuus lisääntyy - ihan tut­ki­tus­ti. Jär­jes­täm­me asian­tun­ti­ja­luen­to­ja tarpeiden mu­kai­ses­ti ja saat meiltä avaimet käteen -rat­kai­su­na koko TYHY- tai Stra­te­gia­päi­vän.


Ti­laus­ris­tei­lyt

Saa­ris­to­ris­tei­ly on elä­myk­sel­li­nen tapa kokea upea, me­rel­li­nen saaristo Kotkan edustalla. Jär­jes­täm­me ti­lauk­ses­ta ris­tei­ly­jä eri­kokoi­sil­le ryhmille. Ris­tei­lyyn voitte yhdistää oh­jel­ma­nu­me­roi­ta, ruo­kai­lu­ja tai vaikkapa ma­joi­tus­ta. MS Jaana si­sä­mat­kus­ta­mol­la kuljettaa noin 60 henkilöä.


Juh­la­pal­ve­lut

Kotkan Saaret auttaa kai­ken­lais­ten juhlien ja ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Myyn­ti­pal­ve­lum­me suun­nit­te­lee kanssasi polttarit, häät, muis­to­ti­lai­suu­det, yli­op­pi­las­juh­lat, rip­pi­juh­lat, kas­te­juh­lat, merk­ki­päi­vät, syn­ty­mä­päi­vät - tai mitä nyt ikinä ha­luat­te­kaan juhlia.


Oh­jel­ma­pal­ve­lut

Jär­jes­täm­me ha­lu­tes­san­ne yh­teis­työ­kum­pa­niem­me kanssa ti­lai­suu­teen sopivaa ohjelmaa, musiikkia, tai­ku­rie­si­tyk­siä, ruo­an­val­mis­tus­näy­tök­siä tai ilo­tu­li­tuk­sen. Juhlien elämyksiä voimme lisätä pomp­pu­lin­noil­la, ve­si­je­teil­lä, sop­pa­ty­kil­lä tai eri­lai­sil­la elämys- ja roo­li­hah­moil­la.


Kokous luonnon äärellä

Ei ole aivan sama, missä kokous jär­jes­te­tään. Myyn­ti­kokouk­ses­sa asiakas saattaa vaikuttua siitä, missä myyjä neu­vot­te­lun järjestää. Kokous tarvitsee myös yk­si­tyi­syyt­tä ja joskus ul­ko­puo­li­set eivät saa edes tietää, ketkä toisiaan tapaavat.


On­nis­tu­nee­seen kokouk­seen liittyvät myös maukkaat tarjoilut ja vapaa-ajan ak­tii­vi­tee­tit sekä majoitus. Ren­tout­ta­va sau­no­mi­nen kokous­päi­vän päät­teek­si ja saariston pitopöytä saunan päät­teek­si kruu­naa­vat rankankin päivän. Kotkan Saaret tarjoaa tilat ja ohjelmat tar­pei­den­ne mukaan. Va­li­koi­mas­tam­me löydät pienet tilat intiimiin koh­taa­mi­seen sekä tilat suu­ril­le­kin ta­pah­tu­mil­le.


Kokous­ti­lat hen­ki­lö­mää­rät

Ol­lin­ka­rit

30


MS Jaana

50- 60


Rankki

Ravintola Sotku 70

Ravintola Sotkun kabinetti 10

Ti­laus­ra­vin­to­la Kassu 60

Kassun kokous­ti­la 12

Kassun auditorio 50

Vanha Kasarmi 100

1623147949349_20280441_1617979134903244_5586196704710679129_o.jpg-me
1623147948689_1800464_727692267265273_1995911578_n.jpg-me
1623415525350_d034797a-6053-0bf9-f260-585ea3874854.jpg-me
1623147948580_122750075_3708250575876079_882836312002643436_n.jpg-me