1623735449343_Yksityinen-6z7c3.jpg-me

Yk­si­tyi­nen

Ryhmä saa käyttöönsä yksityissaaren ja voi järjestää tilaisuuden oman aikataulunsa mukaisesti. Saari vuokrataan aina kokonaan henkilökunnan kera - sinä voit keskittyä lomailuun.

1623735447642_Saaristossa-dw5p8a.jpg-me

Saa­ris­tos­sa

Yksityinen saari ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat unohtumattomat puitteet kokouksille, juhlille ja muille tilaisuuksille. Tapahtumien järjestämiseen löytyy useampia paikkoja saarella.

1623735445394_Kalastus-4k5cr9.jpg-me

Kalastus

Halutessanne voitte kokeilla lohi- ja pitkäsiimoja, ongintaa, virvelöintiä, tuulastusta. Järjestämme tarvittavat kalastusvälineet ja kalastusoppaan palvelut, yh­teis­työ­kump­pa­neil­tam­me.

1623735448135_sauna-0sciqr.jpg-me

Sauna

Ollinkarista löytyvät grillauspaikat, rannat, terassit, juhla- ja oleskelutilat. Rantasaunan ja paljun jälkeen on mukava siirtyä illanviettoon herkkupöydän äärelle. 

Ol­lin­ka­rit

Juhlat

Tarjoamme mie­leen­pai­nu­via hetkiä me­rel­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Ol­lin­ka­rit on kokous- ja ka­las­tus­kes­kus Kotkan edustalla, vain kymmenen minuutin ve­ne­mat­kan päässä Sapokan ve­ne­sa­ta­mas­ta. Yk­si­tyi­nen saari ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat unoh­tu­mat­to­mat puitteet kokouk­sil­le, juhlille ja muille ti­lai­suuk­sil­le. Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen löytyy useampia paikkoja pää­ra­ken­nuk­ses­sa, tak­ka­tu­vas­sa ja te­ras­seil­la.


Oma rauha

Ol­lin­ka­rit varataan aina enintään 100 henkilöä kokoi­sel­le yhdelle ryhmälle ker­ral­laan. Ma­joi­tus­paik­ko­ja saarella on 30 hen­ki­löl­le. Ryhmä saa käyt­töön­sä yk­si­tyis­saa­ren ja voi järjestää ti­lai­suu­den oman ai­ka­tau­lun­sa mu­kai­ses­ti. Saari vuo­kra­taan aina kokonaan hen­ki­lö­kun­nan kera - sinä voit keskittyä lomailuun.


Hem­mot­te­lua

Ol­lin­ka­ris­ta löytyvät gril­laus­pai­kat, rannat, terassit, juhla- ja oles­ke­lu­ti­lat sekä eri me­riak­ti­vi­tee­tit. Ren­tout­ta­van ran­ta­sau­nan ja paljun jälkeen on mukava siirtyä il­lan­viet­toon saariston herk­ku­pöy­dän äärelle. Kauttamme saat sekä ohjelma-, ruokailu- että kul­je­tus­pal­ve­lut.


Varaukset

Ol­lin­ka­rit varataan aina yk­si­tyis­käyt­töön myynti- ja asia­kas­pal­ve­lus­ta

+358 44 055 7493

myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi1623147948988_82921641_2976580795709731_5084271620877451264_n-i3bg3o.jpg-me
1623147949149_20248275_1617986214902536_8025385276840276524_o.jpg-me
1623147949349_20280441_1617979134903244_5586196704710679129_o.jpg-me
1623147948563_123138878_3708250319209438_7588100052024801803_n.jpg-me
1623147948848_1947786_727693237265176_1318246712_n-6w2t4-nha61.jpg-me
1623147949351_19466403_1584500034917821_1230308845468413185_o.jpg-me
1624449205618_383933_460641980636971_349742481_n.jpg-me
1624449220302_1240058_727699873931179_1812317656_n.jpg-me

Sijainti

Ollinkarit saari - Kotka

Yksityisalue

+358 44 055 7493